foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod poskytuje výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

V těchto zařízeních:

1. Základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona

2. Základní škola speciální (třídy plně vybaveny pro imobilní žáky).

3. Mateřská škola při zdravotnickém zařízení (péče o hospitalizované děti ve věku od 2 do 6 let).

4. Školní družina

5. Praktická škola jednoletá

6. Praktická škola dvouletá

7. Speciálně pedagogické centrum (SPC)

  • Zajišťuje pro děti, žáky a studenty s vadami řeči, pro děti a žáky s mentálním postižením a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

 

Dlouhodobá tradice speciálního školství v Náchodě (J. Zeman, zakladatel moderní defektologie).

Plně kvalifikovaný učitelský sbor (vysokoškolsky vzdělaní učitelé speciální pedagogiky).

Výuka probíhá za asistence kvalifikovaných asistentů.

Standardně vybavená učebna počítačové techniky ZŠ Josefov ( detašované pracoviště )

Každá učebna je vybavena počítačovou technikou na ZŠ Raisova 677

Grantová politika školy je zaměřena na primární prevenci, aktivní účast na hudebních festivalech a sportovních akcích

Je preferován individuální přístup k žákům.

Škola zabezpečuje kvalitní a odborné vzdělávání dle vlastního Školního vzdělávacího programu.

Přilehlá zahrada slouží k relaxačním činnostem (neustále zvelebované miniarboretum).

Copyright © 2022 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.