foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Inspekční zpráva

pdf_buttonInspekční zpráva 2017

pdf_buttonInspekční zpráva 2011

Výroční zpráva

Oprávněnost vzniku školy byla doložena platnou zřizovací listinou. Škola poskytuje žákům vzdělávání a školské služby v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení.

Ředitel školy prokazatelně informuje o vzdělávací nabídce školy, při přijímání ke vzdělávání dodržuje dané povinnosti. Zákonným zástupcům jsou pravidelně poskytovány informace o výchově a vzdělávání žáků. Výchovná poradkyně spolupracuje s pedagogickým sborem, rodiči a specializovanými pracovišti.
Organizace výuky odpovídá předepsaným normám a je vzhledem k podmínkám ZŠS efektivní.
Škola má standardní podmínky pro výchovně vzdělávací činnost. Vhodně nastavený průběh výuky vytváří dobré podmínky pro rozvoj osobností žáků a jejich dovedností. Při práci učitelky promyšleně využívaly různé metody i vhodné vzdělávací strategie. Průběh vzdělávání měl celkově velmi dobrou úroveň, pozitivně lze hodnotit vstřícné a kooperativní klima ve třídách.
K cílenému rozvoji osobností žáků ZŠS jsou využívány různorodé, výše uvedené školníi mimoškolní aktivity. Škola ho podporuje velmi účinně.
Pedagogické pracovnice pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠS využívají pravidla,která jsou součástí povinné dokumentace školy a zohledňují zdravotní postižení žáků. V hodnocení žáků je posílena jeho motivační funkce. Toto hodnocení stejně jako hodnocení výsledků vzdělávání školy je realizováno v souladu s právními předpisy.
Žáci ZŠS jsou vzděláváni podle vzdělávacích programů, které jsou v souladu s realizovanými obory vzdělávání. ŠVP je zpracován velmi kvalitně, jsou v něm zohledňovány potřeby a možnosti žáků při dosahování cílů vzdělávání.
Koncepční a manažerská práce ředitele školy umožňuje na vysoké úrovni plnit stanovené úkoly v oblastech zabezpečení realizovaného vzdělávání a řízení školy. Výchovně vzdělávací činnost probíháv souladu s vypracovanými strategickými dokumenty. Strategie a systematické plánování vytvářejí i dobré předpoklady pro soustavné zlepšování kvality vzdělávání. Vedení školy cíleně buduje kulturu a dobré jméno školy. Za dobu své působnosti ředitel školy realizoval řadu pozitivních změn. Významnou kvalitou školy je kooperace a angažovanost pracovníků školy a velmi dobrá pracovní atmosféra, která byla patrná i v rámci spolupráce v průběhu inspekční činnosti.
Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovnic ZŠS je výborná. Škola vytváří provšechny účastníky vzdělávání příznivé klima. Školní systém DVPP je uskutečňován v souladu s výsledky vlastního hodnocení školy a podporuje realizaci jejích vzdělávacích programů.
Prostorové a materiální podmínky umožňují realizaci vzdělávacích programů. Vybavení speciálními pomůckami je modernizováno, fond vzdělávacích pomůcek je doplňován a postupně obnovován. Propracovaný a funkční systém BOZ a předcházení rizikům je předpokladem bezpečného prostředí pro žáky. ČŠI hodnotí velmi kladně zájem pedagogů o klidné a pohodové klima ve třídách a školním prostředí. Škola používá efektivně a hospodárně finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtuv souladu s účelem, na který byly přiděleny.

pdf_buttonVýroční zpráva Náchod

pdf_buttonVýroční zpráva Jaroměř

Copyright © 2024 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.