foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Školní družina Náchod: tel. číslo 491520436 vychovatel Imrich Kakara, Michaela Kuťáková

Školní družina Josefov-Jaroměř: tel.číslo 720983584, vychovatelka Šárka Bartoňová

1 ) Ve školní družině je pověřen vychovatel, který zajišťuje přihlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů. 

2) Děti do ŠD přihlašují rodiče nebo zákonný zástupce zápisním lístkem. Odhlašují rodiče nebo zákonný zástupce písemně.

3) O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

4) Do školní družiny chodí pouze děti přihlášené a ty, které čekají na oběd.

5) Rodiče (zákonní zástupci) žáka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak, či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně předem. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

6) V třídní knize ŠD je zaznamenáván příchod a odchod žáka ze ŠD. ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 14 žáků. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek nebo asistentek pedagoga. 

7) V době hlavních prázdnin v průběhu školního roku vzhledem k nezájmu rodičů o tuto službu není tento provoz zajišťován.

8) Žák bez vědomí vychovatele školní družinu neopouští. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatele, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně školní družiny.

9) Vychovatel/ka vždy po ukončení provozu školní družiny kontroluje uzavření oken, zhasnutí světel a uzamyká. 

10) Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a řád školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

11) Veškeré připomínky zákonných zástupců k práci ŠD vyřizuje vychovatelka ŠD a informuje o nich ředitele školy.

12) Povinností zákonného zástupce je vyzvednout své dítě do konce provozu družiny t.j nejpozději do 15,00 hodin. Vychovatelka zavolá zákonným zástupcům. Po domluvě s nimi  počká s dítětem ve škole, dokud si ho zákonní zástupci nevyzvednou. V případě, že vychovatelka nesežene zákonného zástupce, volá pracovníky OSPODu příp. Policie ČR v Náchodě (tel. č. 974 534 651), kteří zajistí péči o dítě. 

13) S tímto vnitřním řádem ŠD jsou zákonní zástupci i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a zákonný zástupce svým podpisem vyjádří souhlas s jeho dodržováním.

 

Žák má právo na:

A/ Účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných školní družinou. 

B/ Svobodu myšlení, projevu shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.

C/ Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, řediteli školi. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.

D/ Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku. Odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

E/ Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

F/ Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování  pověsti a cti.

G/ Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

 

Žáci jsou povinni:

A/ Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

B/ Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním  řádem ŠD, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.

C/ Své chování a jednání ve ŠD a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.

D/ Zjistí –li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce ŠD v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.

E/ Chodit do ŠD podle zápisového lístku a účastnit se činnosti organizovaných ŠD.

F/ Zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory ŠD v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.

G/ Přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví.

H/ Majetek ŠD nesmějí žáci odnášet domů.

CH/ Místnost ŠD i své místo udržovat v čistotě a pořádku.

H/ Během vycházky a pobytu venku  mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně.

Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách. Oblečení 

( kšiltovky, přezůvky, tepláky apod.) mají žáci podepsané.

 

Žáci nesmějí:

A/ Nosit do ŠD cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách.

B/ Nosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob.

C/ Pořizovat nahrávky (video, audio, foto)  bez svolení nahrávané osoby.

D/ Před ukončením pobytu ve ŠD z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD.

E/ Používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům  školy se vždy považují za závažné porušení  stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen. 

F/V prostorách ŠD a při akcích související  s činností ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do ŠD nebo na akci pořádanou ŠD pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu ŠD.

 

Zásady provozu školní družiny:

- Žáci jsou pod stálým dohledem vychovatelky

- ŠD se řídí školním řádem a bezpečnostními předpisy školy

- při vstupu do ŠD vždy slušně pozdravíme

- o hry, stavebnice, a jiné potřeby vždy poprosíme, nebereme bez svolení

- po hře uklízíme věci na svoje místo

- neničíme společný majetek, neodnášíme věci ze ŠD domů

- aktovky rovnáme u dveří

- dbáme na osobní hygienu (před jídlem a po použití WC)

- chováme se bezpečně, abychom nezpůsobili poranění sobě i ostatním

- věci, které nepatří do školy nenosíme ani do ŠD

- pitný režim je zajištěn v místnosti školní  kuchyňky

- výchovná činnost ŠD se uskutečňuje v přízemí hlavní budovy. Žáci mohou využívat pro svou činnosti i další prostory školy.

Rámcový režim dne ŠD Náchod

Ranní             6,40 hod. ---7,40 hod.

Odpolední     12,30 hod. -- 15,30 hod.

 

Rámcový režim dne ŠD Josefov - Jaroměř

Odpolední    12,00 hod. --15,00 hod.

 

  Didaktické hry – příprava domácích úkolů, rekreační a zájmové činnosti, rukodělné práce, pobyt venku, vycházka

   Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může  přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

 

Provozní doba  ŠD Náchod

Od pondělí do pátku

Ráno             6,40 hod. –   7,.40 hod..

Odpoledne  12.30 hod. – 15.30 hod.

 

Provozní doba ŠD Josefov - Jaroměř

Odpoledne  12,00 hod. -- 15,00 hod.

 

Dokumentace vychovatelky ŠD

1. Školní vzdělávací program

2. Zápisní lístky

3. Třídní kniha pro školní družinu

4. Řád školní družiny

 

Copyright © 2024 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.